Vijf adviezen digitale geletterdheid

Vijf adviezen ontwikkelteam digitale geletterdheid

In het kader van Curriculum.nu formuleerde het ontwikkelteam digitale geletterdheid voorstellen voor de inhoud van het leergebied digitale geletterdheid. De noodzaak voor de invoering van dit nieuwe leergebied is groot, dat blijkt ook uit onderzoek naar de digitale geletterdheid van leerlingen. Evenals de voorstellen voor de inhoud van digitale geletterdheid publiceerde het ontwikkelteam vijf adviezen voor de succesvolle invoering van dit nieuwe leergebied.

Deze vijf adviezen worden hieronder kort weergegeven. Er is een uitgebreide versie van de adviezen te vinden in de voorstellen van het ontwikkelteam. Door het delen van de adviezen, hopen de leraren en schoolleiders van ontwikkelteam Digitale Geletterdheid als gevolg, op een toename van de bekendheid van digitale geletterdheid en de bijbehorende urgentie voor ons onderwijs en economie.

Vijf adviezen van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid over de toekomst van digitale geletterdheid (dg) in het onderwijs. 

1. Zorg voor facilitering in tijd, ondersteuning, scholing en middelen, waardoor leerkrachten in staat zijn de benodigde didactische en digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Bied leerkrachten voldoende mogelijkheden voor bij- en nascholing, aansluitend op verschillende scholingsbehoeften en onderwijsvisies. Maak daarbij gebruik van het bestaande kenniskapitaal.

Een actualisering van de kennisbases die pabo’s en lerarenopleidingen dienen aan te bieden, is noodzakelijk. Zodat ook de leerkrachten van de toekomst de benodigde digitale en didactische vaardigheden aanleren die nodig zijn om dg aan te kunnen bieden. Kortom, een gespecialiseerde (leraren-)opleiding rondom de kennis en vaardigheden vanuit dg is wenselijk.

2. Formeer een netwerkorganisatie of expertisecentrum om leerkrachten de kennis, ondersteuning en inspiratie te bieden. Dit is immers benodigd om dg vorm te kunnen geven in het onderwijs.

Deze organisatie moet als belangrijk doel hebben, een onafhankelijk, educatief platform te realiseren, waarop lesmateriaal, projecten en initiatieven worden samengebracht en (gratis) worden aangeboden. Kortom, een actief, lerend netwerk, waarin zowel op landelijk als op regionaal niveau expertise wordt gedeeld.

Adviezen ontwikkelteam digitale geletterdheid

3. Bied het onderwijs de kans om volgens eigen visie vorm te geven aan dg.

Zorg voor een waardevolle vertaling van visie naar beleid. Maak daarnaast ook afspraken in alle organisaties en organisatielagen voor de borging van het beleid.

4. Zorg voor standaardisering in de vorm van kwaliteitseisen, waaraan een toekomstbestendige infrastructuur binnen onderwijsinstellingen zou moeten voldoen.

Zorg voor facilitering en ondersteuning, die de inrichting en het onderhoud van deze infrastructuur mogelijk maken. Voorzie ook in een goede basisuitrusting, zoals voldoende digitale werkplekken voor leerlingen. En beschik over voldoende expertise en advies om dit te bewerkstelligen.

5. Begin snel en begin samen.

Leer samen met leerlingen over de nieuwe kennis en vaardigheden vanuit de inhoud van het nieuwe curriculum voor dg. Betrek hierbij experts, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Bron: Curriculum.nu


Meer informatie over de methode DIGIT

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Daarnaast sluit DIGIT aan op de komende curriculum-wijziging, waarin digitale geletterdheid als nieuw leergebied wordt toegevoegd. DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze zo goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw.

Vraag hier kosteloos meer informatie en een proeflicentie aan.

Proeflicentie digitale geletterdheid


Lees ook eens ‘digitale geletterdheid, hoe doe je dat?’. Een artikel over hoe je digitale geletterdheid implementeert op jouw school.

Benieuwd naar hoe andere leraren digitale geletterdheid hebben toegepast voor hun leerlingen? Lees de volgende artikelen uit de rubriek ‘In gesprek met…’.

Weinig aandacht voor digitale vaardigheden in huidig onderwijsprogramma

Onderwijsprogramma onderwijsminister

In het huidige curriculum wordt er nog te weinig aandacht besteed aan de digitale wereld waarin we leven. Ook andere zaken als burgerschap, duurzaamheid  en het ‘belang van nationale symbolen’ mogen meer benadrukt worden.  De Tweede Kamer buigt zich over een nieuw onderwijsprogramma, dat in 2023 moet worden ingevoerd. Hierin krijgt digitale geletterdheid een prominentere plaats.

HERZIENING ONDERWIJSPROGRAMMA

Al jaren wordt er gestreden voor een herziening van het huidige onderwijsprogramma op basis- en middelbare scholen. Onderwijsminister Arie Slob noemt het huidige curriculum ‘versnipperd’‘deels verouderd’ en ‘erg vol’. Bepaalde onderwerpen worden vergeten,  terwijl andere onderwerpen dubbel behandeld worden. Op basis van een voorstel van Curriculum.nu stuurde de Onderwijsminister een brief aan de Tweede Kamer. Als de Kamer instemt, zal het nieuwe onderwijsprogramma per 2023 ingaan voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

VOORSTEL SLOB

Onderwijsminister Arie Slob
Bron: Otar.nl

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen aan het onderwijsprogramma die Onderwijsminister Slob voorstelt zijn meer aandacht voor digitale vaardigheden en het ‘belang van nationale symbolen’,  burgerschap en duurzaamheid.

Een meer organisatorische wijziging is de extra ruimte van 30 procent die individuele scholen krijgen. ‘Veel scholen ervaren een gebrek aan vrije ruimte’, licht een woordvoerder toe. Die scholen zullen blij zijn met deze extra ruimte binnen het curriculum.

WAT VINDEN LERAREN HIERVAN?

De reacties zijn wisselend. Geschiedenisleraar en medebedenker van het curriculum, ziet er de voordelen van in: ‘Door de vrije ruimte is er voor mij meer tijd om aandacht te besteden aan actualiteiten, zoals herdenkingen, en hier substantieel iets mee te doen. Dat lukt nu nauwelijks.’ De huidige kerndoelen zijn vaak onduidelijk, waardoor leraren gedwongen zijn zich te verbinden aan methoden. ‘Dan zitten je lessen vierkant vol. Met de vrije ruimte kun je als docent aandacht besteden aan onderwerpen waar meer je eigen passie ligt. Dit geeft weer meer werkplezier’.

Een woordvoerder van VOinActie, vindt de cijfers verwarrend en wijst er op dat veel scholen nu al veel vrije ruimte nemen. Hoeveel, verschilt per niveau, school en vak. Het is dus vreemd om één lijn te trekken. Ook is haar nog niet duidelijk welk probleem het nieuwe curriculum gaat oplossen. ‘Het onderwijs zit in zo’n crisis, dat we ons moeten afvragen of meegaan met onze tijd wel aan de orde is. ‘Misschien zelfs integendeel’. Het gaat volgens haar al mis bij de basisvaardigheden, zoals het begrijpen van een simpele tekst.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE WERKDRUK?

Ondanks dat het verlagen van werkdruk geen doel is van het nieuwe onderwijsprogramma, toch is hier wel over nagedacht vertelt een woordvoerder van Curriculum.nu: ‘Met duidelijke kerndoelen kan je als leraar beter kiezen wat je wel en niet doet, en dat geeft rust’.  Maar de vicevoorzitter bij de Algemene Onderwijsbond, is het daar niet mee eens. ‘Voor het invullen van de vrije ruimte zouden leraren genoeg tijd moeten hebben om hierover na te denken, maar dan moet om te beginnen de werkdruk omlaag.’ Volgens hem moet we eerst investeren in het onderwijs, voordat we overgaan tot plannen uitvoeren.

Bron: Volkskrant.nl


Meer informatie over de methode DIGIT

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Daarnaast sluit DIGIT aan op de komende curriculum-wijziging, met als toevoeging digitale geletterdheid als nieuw leergebied. DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw.

Vraag hier kosteloos meer informatie en een proeflicentie aan.

Onderwijsminister Arie Slob