Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Zelfstandig en klassikaal te doorlopen
Inclusief certificering
Uitgebreid dashboard

Privacyverklaring

Dit is de privacy en cookie verklaring van Instruct B.V., gevestigd te Bodegraven (KvKnr: 29048575). Instruct respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

In deze privacy en cookie verklaring maken we onderscheid tussen persoonsgegevens ten behoeve van digitale leermiddelen en persoonsgegevens van klanten en relaties.

Persoonsgegevens ten behoeve van digitale leermiddelen

Voor het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens verwerkt. Instruct heeft zich aangesloten bij het “Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy” . In dit convenant is tussen de aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen in het onderwijs worden verwerkt.

In de praktijk heeft het convenant vorm gekregen in een verwerkersovereenkomst met de daarbij behorende bijlagen: De privacybijsluiter en de beveiligingsbijlage. De verwerkersovereenkomst is algemeen en mag volgens het convenant niet gewijzigd worden. De bijlagen zijn specifiek per product. Via onderstaande links kun je de verwerkersovereenkomst en per product de betreffende bijlagen downloaden.

De verwerkersovereenkomst kun je hier downloaden.

DIGIT

Bijlage 1 Privacybijsluiter

Bijlage 2 Beveiligingsbijlage

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben het convenant ondertekend namens alle bij hen aangesloten schoolbesturen. Schoolbestuurders die lid zijn de sectorraden, hoeven het convenant niet te tekenen. Een schoolbestuur dat geen lid is, moet ook aan de wet voldoen en het ondertekenen van het convenant en gebruiken van de model verwerkersovereenkomst is een eenvoudige manier om dit te doen.

 

Persoonsgegevens van klanten en relaties

Voor een goede dienstverlening verwerkt Instruct je persoonsgegevens. Instruct heeft je gegevens nodig bij een bestelling, om je vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om je beter van dienst te kunnen zijn.

Je gegevens worden opgenomen in het relatiemanagement systeem (CRM) Hierin worden onder andere contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer), functiegegevens (functie en vakgebied), aard van de relatie (bijvoorbeeld: klant, leverancier) en contactmomenten opgenomen.

Als je een bestelling bij ons doet, worden je gegevens uiteraard ook opgeslagen. Het betreffen dan de contactgegevens,  factuurgegevens, gegevens over betalingen en bestelde producten.

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert Instruct ook voor het relatiemanagement systeem.

Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Instruct B.V. Neem hiervoor contact op via het formulier mutatie persoonsgegevens of schriftelijk: Instruct B.V., t.a.v. Klantenservice, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven.

Klik hier voor het formulier mutatie persoonsgegevens.

 

Klachten

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vind je aanwijzingen wanneer en hoe je een klacht kunt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens.

Klik hier voor een rechtstreekse link.

 

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die je aan Instruct B.V. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Instruct handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Instruct bv adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 3 mei 2018.

Naar boven