Compleet aanbod voor Digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering
Het Kabinet investeert in het versterken van het mbo

Minister Dijkgraaf (OCW) beschrijft, in de Kamerbrief aan de Tweede Kamer, de kaders voor de Werkagenda mbo. Deze zal na Prinsjesdag worden gepresenteerd. Het kabinet zal de komende jaren enkele honderden miljoenen euro’s extra investeren in drie mbo-prioriteiten. Een van die prioriteiten is de verbetering van kwaliteit, onderzoek en innovatie. 

Versterking van het mbo

“Het mbo speelt een belangrijke rol in onze economie en is van essentiële waarde voor onze samenleving. Zonder goed opgeleide vakmensen komen alle mooie plannen niet van de grond. Nederland mag dan ook trots zijn op het mbo. Ik wil alle denkkracht en creativiteit in en rond het beroepsonderwijs mobiliseren om het mbo verder te verbeteren.”

Met de plannen, zoals beschreven in de Werkagenda mbo, wilt Minister Dijkgraaf de kwaliteit van het mbo een belangrijke impuls geven. De Inspectie van het Onderwijs constateert al jaren dezelfde trend. Leerlingen starten onvoldoende digitaal geletterd met een mbo-opleiding en de verbetering van de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs blijft ook uit. Hierdoor ligt er een enorme opgave voor het mbo. Om studenten het onderwijs te bieden dat bij hen past zijn er tevens voldoende en geschoolde onderwijsprofessionals nodig die de kwaliteit bepalen en bewaken.

Beheersen van (digitale) basisvaardigheden op het mbo

Jongeren in Nederland beheersen basisvaardigen voor taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid nog onvoldoende. Omdat deze vaardigheden met elk hun eigen uitdagingen komt, wordt er per vaardigheid een gedifferentieerde inzet ontwikkeld. Ook wilt de Minister de kwaliteit van docenten burgerschap en digitale vaardigheden verbeteren.

“Er is onvoldoende landelijk zicht op de beheersing van de basisvaardigheden in het mbo in Nederland. Daarom ga ik met de betrokkenen uit de sector in gesprek over monitoring. Ik wil zorgen voor een duidelijke visie op basisvaardigheden en de bijbehorende onderwijsdoelen.” 

Digitale vaardigheden

Naar aanleiding van de monitoring, welke in juli zal worden gepresenteerd, zal worden geconcludeerd of mbo-studenten voldoende digitale vaardig zijn door burgerschapsonderwijs en door toepassing in de beroepscontext. Daarnaast is het van belang dat docenten over voldoende competenties beschikken om studenten digitale vaardigheden aan te leren. Naar dit laatste wordt momenteel onderzoek gedaan. Op basis van de resultaten zal er een plan uitgewerkt worden die voldoende mogelijkheden biedt om te professionaliseren.

Burgerschap

Burgerschapsonderwijs is medebepalend voor de kwaliteit van het mbo. Ook draagt burgerschap bij aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. Minister Dijkgraaf zet in op een herijking van de kwalificatie-eisen, professionalisering van docenten en facilitering van en ondersteuning bij het vormgeven van het burgerschapsonderwijs.

Toekomstbestendig en innovatief mbo

Om meer bij te dragen aan de brede welvaart in de regio, zal het mbo een volwaardige partner moeten worden in de keten van onderwijs en innovatie i.s.m. het hoger onderwijs en de wetenschap. Deze ambitie wordt in de Kamerbrief benadrukt door de Minister.

“Ik zie de toegevoegde waarde van de praktijkgerichte kennis en expertise van het mbo voor de wereld van onderzoek en innovatie. De potentiele ontwikkelkracht in het mbo is groot.”

Investering

In de Voorjaarsnota 2022 investeert het Kabinet bijna structureel € 200 miljoen uit de middelen van het coalitieakkoord aan de OCW-begroting. Verdere besluitvorming over de resterende middelen volgt in de zomer. De middelen van de goedgekeurde maatregelen zullen aan de begroting van 2023 worden toegevoegd.

Lees de volledige Kamerbrief hier.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op LinkedIN en Facebook.

Naar meer nieuws
Naar boven