Compleet aanbod voor Digitale geletterdheid
Volledige leerlijn PO-VO-MBO
Door 1000+ scholen gebruikt
Implementatieverankering
Maatwerk
Inclusief certificering
Investeer in digitale geletterdheid

NLdigital benadrukt in een brief aan informateur Hamer dat de implementatie van digitale geletterdheid in het onderwijssysteem moet versnellen. De branchevereniging stelt dat de digitale sector fundamenteel is voor economisch herstel na de coronacrisis. Het nieuwe kabinet moet daarom nu investeren in digitale kennis en vaardigheden van kinderen.

Digitale geletterdheid in het onderwijs

Het vak digitale geletterdheid is nu de dag net zo belangrijk is als de vakken taal en rekenen. “Digitale vaardigheden moeten nu in het curriculum. Dit jaar. Het moet prioriteit zijn van het nieuwe kabinet.”, vertelt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. De maatschappelijke en economische toekomst is digitaal. Het is dan ook van cruciaal belang dat de invoering van digitale geletterdheid in het primair en het voortgezet onderwijs aangepakt en vervroegd worden.

Essentieel voor economisch herstel

In de brief aan informateur Hamer wordt er gesproken over de middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld om de ergste economische klappen op te vangen tijdens de coronacrisis. Deze middelen zijn essentieel gebleken voor het behoud van de economische basis. Om die reden heeft NLdigital namens de digitale sector vier adviezen geschreven om blijvend bij te dragen aan het herstel van de economie na de coronacrisis.

Dringend advies

Als vertegenwoordiger van de digitale sector heeft NLdigital vier adviezen uitgeschreven waarin het kabinet zal moeten blijven investeren. Het eerste advies luidt: “Investeer in digitale kennis en daarmee in de toekomst van onze kinderen en beroepsbevolking”. Digitale geletterdheid in het curriculum geeft alle schoolgaande kinderen de mogelijkheid om zich verder digitaal te ontwikkelen en onderdeel te worden van een digitale toekomst. In hun toekomstige beroep zullen zij hier in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Met de invoering van dit advies hoopt NLdigital, binnen de digitale sector, gelijke kansen en gelijke toegang aan iedereen te kunnen bieden.

Veelgestelde vragen

Het belang van digitale geletterdheid kan niet meer los gezien worden van fundamentele vakken als taal en rekenen. Om deel te nemen aan de maatschappij is het gebruik van digitale hulpmiddelen een noodzaak geworden. Er is sprake van een tweedeling tussen mensen die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van digitale apparatuur en applicaties en zij die dit wel kunnen. Digitale geletterdheid is veel meer dan het juiste icoon kunnen vinden op een scherm: denk aan mediawijsheid, zoekvaardigheid en bewustzijn van online identiteit. Vier op de tien kinderen leren op school nog niet hoe ze nepnieuws van echt nieuws kunnen onderscheiden. In de huidige plannen staat een besluit over de invoering van digitale geletterdheid op primair en voortgezet onderwijs op alle scholen pas gepland voor 2023, daarna moet de implementatie nog starten. Het kan niet zo zijn dat het nog jaren duurt voordat we deze kansenongelijkheid aanpakken, dit moet sneller. Eerdere initiatieven liepen vast op weerstand uit het onderwijsveld, waarbij vaak werd verwezen naar het gebrek aan tijd en middelen. NLdigital heeft hier begrip voor en steunt daarom van harte elk initiatief om substantieel meer te investeren in ons onderwijssysteem. Alleen zo kan er ook worden gewerkt aan broodnodige modernisering van het curriculum.

50% vrouwen in IT in 2030
Door het gebrek aan digitale vakken als informatica op school zien we grote verschillen in welke groepen in de samenleving geïnspireerd worden om zich digitaal verder te ontwikkelen. De ICTarbeidsmarkt biedt inmiddels werkgelegenheid aan ruim 542.000 mensen, maar is nog veel te weinig divers. Om toe te werken naar een diverse en inclusieve digitale sector heeft NLdigital samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een landelijke Taskforce Diversiteit & Inclusie gelanceerd. We hebben een ambitieuze, gezamenlijke doelstelling: 50% vrouwen in IT in 2030. Wij hopen op volle steun voor het doorzetten van deze samenwerking. 36.000 mensen om- en bijscholen Het is van groot belang om de huidige beroepsbevolking digitaal bij en om te scholen. Terwijl banen in andere sectoren verdwijnen, snakt de digitale sector naar personeel. Meer dan anderhalf keer zoveel als in andere sectoren geven digitale bedrijven aan niet te kunnen groeien door een gebrek aan personeel. Deze enorme krapte op de arbeidsmarkt bleef zelfs tijdens de coronacrisis. Er waren in 2020 ruim 80.000 openstaande vacatures. Maar ook aan de kant van de klanten van onze sector is de behoefte aan bijscholing groot. Veel beroepen digitaliseren en digitaal geletterd zijn is een noodzaak bij de gebruikers. Dus ook zij moeten grootschalig bijgeschoold worden. Dat dit nu nog niet 3/6 gebeurt, belemmert niet alleen onze economische groei. Het remt ook de ontwikkeling van een groot deel van onze beroepsbevolking. Vanuit de Human Capital Agenda ICT ligt een plan klaar voor het opschalen van publiek-private initiatieven met bewezen resultaat. Wij vragen de onderhandelaars de aanvraag voor financiering uit het RRF zo snel mogelijk goed te keuren, zodat wij met onze partners aan de slag kunnen en circa 36.000 mensen kunnen om- en bijscholen.

Voor de overige adviezen kun je de volledige brief hier nalezen:

Brief aan informateur Hamer


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Naar meer nieuws
Naar boven